Potilasrekisteriseloste

1 REKISTERIN PITÄJÄ

HealthFOX Oy (HealthFOX Oy harjoittaa myös toimintaa aputoiminimellään HealthFOX Ltd) Y-tunnus: 2634025-7. Hämeenkyläntie 124, 24130 Salo, Finland. info@healthfox.fi, www.healthfox.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jarmo Lähteenmäki, Hämeenkyläntie 124, 24130 Salo, Finland. Mobile +358 400 759 870. E-mail: jarmo.lahteenmaki@corefox.fi

3 REKISTERIN NIMI

HealthFOX Oy:n potilasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Potilaiden ja asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse ja alaikäisen lapsen huoltaja.

Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot.

Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.

Työterveyshuollon asiakasyritykset, työnsuhdetiedot.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa tiloissa.

Potilastiedot tallennetaan HealthFOX Oy:n keskitettyyn potilasrekisteriin potilaan kirjallisen suostumuksen tai sähköisen allekirjoituksen perusteella.

Tällöin, ajanvaraus- ja laskutustietoja sekä tutkimusvastausten merkitsemistietoja lukuun ottamatta, potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä.

ATK:lle tallennettuja tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

10 TARKASTUSOIKEUS

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan kyseessä olevan toimipaikan vastaavalle lääkärille. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna yksikön vastaavalle lääkärille tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.