Alla olevia ehtoja tulee noudattaa koekäytön aikana. Koekäytön jälkeen ehtoja tullaan tarvittaessa täsmentämään.

Tervetuloa HealthFOX Oy:n palveluiden käyttäjäksi. HealthFOX Oy (”HealthFOX” tai ”FOX”) tarjoaa mobiiliterveyspalveluita HealthFOX-mobiilisovelluksen (”Sovellus”) ja osoitteessa www.healthfox.fi sijaitsevan verkkopalvelun (”Sivusto”) välityksellä (Sovellus ja Sivusto jäljempänä yhdessä ”Palvelu”). Palvelu on mobiili terveyspalvelu, joka tarjoaa video- ja pikaviestinpohjaisen yhteyden terveydenhuollon ammattilaisiin ja arvoketjun ekosysteemissä olevaan toimijaan. Jäljempänä näissä käyttöehdoissa käytämme termiä ”Konsultaatio” kuvaamaan videopuhelun tai pikaviestimen (chatin) välityksellä käytyä keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Konsultaatioissa sinulle vastaavat aina lisensioidut terveydenhuollon ammattilaiset (jäljempänä ”Terveydenhuollon Ammattilainen”). Jokaisella Terveydenhuollon Ammattilaisella on Palvelussa oma profiili, joten tiedät ennalta kenen kanssa juttelet. Löydät Terveydenhuollon Ammattilaisten lupatiedot myös Valviran Terhikki-tietokannasta.

PALVELU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LÄÄKETIETEELLISISSÄ HÄTÄTAPAUKSISSA TAI KIIREELLISISSÄ TILANTEISSA. JOS EPÄILET, ETTÄ SINULLA ON LÄÄKETIETEELLINEN TAI PSYYKKINEN HÄTÄTILA, SOITA VÄLITTÖMÄSTI SEN MAAN HÄTÄNUMEROON, JONKA ALUEELLA OLET TAI MENE LÄHELLÄSI SIJAITSEVALLE ENSIAPUKLINIKALLE. SUOMESSA HÄTÄNUMERO ON 112.

Palvelu on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen konsultointiin ja hoidontarpeen arviointiin. Konsultaatioissa Terveydenhuollon Ammattilaiset arvioivat hoidontarpeesi ja antavat sinulle hoito-ohjeet, jotka voidaan välittää palvelukonseptin kautta mobileen. Sitoudut ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriisi tai terapeuttiisi välittömästi mikäli vointisi muuttuu tai oireesi pahenevat tai jatkuvat.

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) muodostavat ne oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, joita sovelletaan kun käytät Palvelua, riippumatta siitä käytätkö Palvelua henkilökohtaisen tietokoneen tai puhelimen kautta tai muulla tavoin. Ehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin, joita HealthFOX Oy, työntekijämme ja/tai HealthFOXin yksiköissä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat Terveydenhuollon Ammattilaiset tarjoavat Palvelun välityksellä. Muistathan, että Ehdot muodostavat sinun (”sinä” tai ”käyttäjä”) ja meidän välisen sopimuksen, joka määrittää oikeutesi ja velvollisuutesi Palvelua käyttäessäsi. On tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä Ehdot. Rekisteröitymällä Palveluun, painamalla ”Hyväksyn” tai samankaltaista nappia, asentamalla tai kirjautumalla Palveluun tai muutoin käyttämällä Palvelua, vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot ja kaikki asiakirjat, joihin Ehdoissa on viitattu, mukaan lukien Tietosuojaselosteemme ja Potilastietojen Tietosuojaselosteen. Vahvistat ymmärtäväsi, että Palvelussa käsitellään arkaluonteisia terveyttäsi koskevia tietoja ja potilastietoja, ja annat suostumuksesi niiden käsittelyyn Tietosuojaselosteessa ja Potilastietojen Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Samalla hyväksyt sen, että nämä Ehdot sekä Tietosuojaselosteemme sitovat sinua. Vakuutat, että sinulla on oikeustoimikelpoisuus hyväksyä nämä Ehdot ja noudattaa niitä ja että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot kokonaisuudessaan, eikä sinulla ole alentunutta ymmärryskykyä johtuen esimerkiksi mielisairaudesta, päihtyneisyydestä, lääkityksestä tai mistä tahansa terveys- tai muusta ongelmasta, joka voisi alentaa ymmärryskykyäsi. Palvelun käyttö muodostaa Ehtojen hyväksymisen. Älä käytä, asenna tai avaa Palvelua äläkä rekisteröidy Palvelun käyttäjäksi ellet hyväksy tai ymmärrä näitä Ehtoja. Mikäli näiden Ehtojen hyväksymistä vaaditaan ennen Palveluun liittyvän ohjelmiston tai Sovelluksen asentamista tai sen jälkeen, etkä hyväksy näitä Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään kyseessä olevaa ohjelmistoa tai Sovellusta. Olethan ystävällinen ja poistat kyseessä olevan ohjelmiston tai Sovelluksen sekä kaikki kopiot välittömästi tällaisessa tilanteessa.

Saatamme muokata tai muuttaa Ehtoja ajoittain. Kehotamme sinua tämän vuoksi tutustumaan Ehtoihin säännöllisesti. Jatkamalla Palvelun käyttöä hyväksyt muutetut Ehdot. Mikäli sinulla on kysyttävää koskien näitä Ehtoja, löydät yhteystietomme Ehtojen lopusta.

Rekisteröityminen

Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä ja Ehtojen jatkuvaa noudattamista. Sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias rekisteröityäksesi ja käyttääksesi Palvelua. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Vakuutat käyttäväsi Palvelua kaikkia sovellettavia sääntöjä ja lakeja noudattaen.

Palvelun käyttö on kielletty sellaisessa maassa tai alueella, jossa Palvelun käyttö on lainvastaista. Sitoudut olemaan käyttämättä Palvelua missään tällaisessa maassa tai alueella.

Sitoudut olemaan antamatta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja Palvelun käytön yhteydessä. Jos meille antamastasi tiedosta myöhemmin tulee virheellinen tai harhaanjohtava, ilmoitat meille välittömästi tällaisesta muutoksesta.

Meillä on oikeus evätä rekisteröityminen mistä tahansa syystä. Rekisteröityminen voi olla rajoitettu esimerkiksi alueen suhteen.

Palvelun käyttö alaikäisen hoidontarpeen arviointiin

Alaikäinen tai muu vajaavaltainen ei voi rekisteröityä Palveluun itse. Palvelussa saatetaan kuitenkin mahdollistaa se, että lapsen virallinen huoltaja käyttää palvelua huollettavan puolesta, esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin. Tällöin edellytyksenä on aina se, että huoltajalla olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, ”potilaslaki”) ja muiden soveltuvien lakien nojalla muutoinkin oikeus saada alaikäisen terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä tätä koskevia potilasasiakirjoja ja/tai päättää alaikäiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Näissä Ehdoissa viittaus ”sinuun” tai Palvelun käyttäjään pätee soveltuvin osin alaikäisen puolesta Palvelua käyttävään huoltajaan.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävä huoltaja on vastuussa siitä, että kaikkia soveltuvia lakeja noudatetaan ja että myös toisen huoltajan oikeus tulla kuulluksi ja muut lakiin perustuvat oikeudet toteutuvat yhteisymmärryksessä huoltajien kesken.

Kaikissa tilanteissa huoltaja saa käyttää palvelua ainoastaan alaikäisen edun mukaisesti. Huoltaja ei missään tilanteissa saa käyttää Palvelua alaikäisen puolesta tavalla, joka voisi olla alaikäisen edun vastaista, kuten esimerkiksi lapsen huoltoa koskevan riidan osalta.

Huoltaja tiedostaa potilaslain määräykset, joiden mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lisäksi huoltaja tiedostaa, että jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Huoltaja sitoutuu kunnioittamaan alaikäisen yksityisyyden suojaa kaikissa tilanteissa. Erityisesti huoltajan on ennen jokaista Palvelun käyttökertaa harkittava, onko Palvelun suunnitellusta käytöstä tarvetta keskustella alaikäisen kanssa. Huoltajan on selvitettävä alaikäisen mielipide Palvelun käyttöön liittyen aina silloin, kun se on alaikäisen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Jos alaikäinen kykenee ymmärtämään Palvelun käytön merkityksen, huoltaja ei saa käyttää Palvelua muuten kuin alaikäisen etukäteen hyväksymällä tavalla. Huoltajan on harkittava asiaa aina ennen kutakin Palvelun käyttökertaa ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet ja seikat. Vastuu oikeasta toiminnasta kuuluu aina huoltajalle. Epäselvissä tilanteissa huoltaja ei saa käyttää Palvelua alaikäisen puolesta. Huoltaja vastaa aina itse siitä, että ei käytä Palvelua, kun hänellä ei ole siihen oikeutta. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajuussuhteen muutoksista HealthFOXille. Huoltaja on täysimääräisesti vastuussa soveltuvien lakien, näiden Ehtojen ja erityisesti tämän kohdan 3 mukaisten määräysten noudattamisesta aina Palvelua käytettäessä.

Konsultaatiot, hinnoittelu, maksut

Palvelun käyttö on maksullista. Voimassa oleva hinnasto on aina esillä ostotapahtuman yhteydessä tai muutoin Palvelussa. Hinnoittelu voi muuttua aika ajoin.

Kertakorvausluontoisten Konsultaatioiden ohjeellinen kesto on ilmoitettu Palvelussa. Konsultaatioiden tarkka kesto saattaa kuitenkin vaihdella, etkä ole oikeutettu takaisinmaksuun käyttämättömästä ajasta tai Konsultaatiosta maksamastasi maksusta vaikka Konsultaatio kestäisi lyhyemmän ajan kuin mitä Palvelussa on ilmoitettu. Siinä tapauksessa, että yhteyttä ei onnistuta muodostamaan tai se keskeytyy ennenaikaisesti, sinulta ei peritä maksua. Mikäli Palvelu on varattu, jonottaminen on maksutonta. Jos Palvelussa mahdollistetaan Palvelun käyttö ilman aikarajoituksia kiinteään hintaan, hyväksyt sen, että HealthFOX voi kuitenkin asettaa Palvelun käytölle kohtuullisia rajoituksia.

Käyttämällä Palvelua sitoudut maksamaan kaikki Palvelun käyttöön liittyvät maksut, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero, siten kuin ostotapahtuman yhteydessä on määritelty. Annat myös suostumuksesi siihen, että maksu peritään käyttäen sitä maksutapaa, joka on käytettävissä Palvelussa (”Maksutapa”). Hyväksyt, että kaikki mahdollisesti sattuvat laskutusvirheet tai erehdykset voidaan korjata vaikka maksua olisi jo sinulta pyydetty tai maksu olisi vastaanotettu. Maksun ehdot perustuvat Maksutapaan ja saattavat määräytyä sinun ja rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön tai muun Maksutavan tarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaan.

Hyväksyt sen, että Palvelun suorittaminen sähköisesti aloitetaan suostumuksellasi välittömästi Konsultaation alkaessa, ja että kuluttajansuojalain 6 luvun 15-16 §:n mukaisesti sinulla ei ole oikeutta peruuttaa tekemääsi Palvelun tilausta. Huomioithan, että Palvelun käyttö vaati internetiin pääsyä, josta operaattorisi saattaa laskuttaa lisämaksuja sinulta. Vastaat tietoliikenneyhteyksistäsi, laitteistasi ja ohjelmistasi aiheutuvista kustannuksistasi.

Potilastiedot ja luottamuksellisuus

Potilastiedot laaditaan, säilytetään, luovutetaan ja pidetään salassa sovellettavien lakien ja muiden säännösten mukaisesti. Löydät lisätietoja asiasta Tietosuojaselosteestamme sekä Potilasrekisterin tietosuojaselosteestamme.

Immateriaalioikeudet

Nämä Ehdot antavat sinulle oikeuden käyttää Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ollessa voimassa, eivätkä ne anna omistusoikeuksia Palveluun. Kaikki Palvelun sekä siihen kuuluvan Sivuston ja Sovelluksen immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet, säilyvät HealthFOX Oy:lla. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa itseään koskevia yksittäisiä tietoja Palvelun tarkoituksen ja näiden Ehtojen mukaisesti.

Kolmansien tarjoamat palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palvelusta tai linkkejä tällaisiin palveluihin.

HealthFOX ei vastaa tällaisista kolmansien osapuolien palveluista tai niissä annetuista tiedoista, niiden toiminnasta tai laiminlyönneistä.

Kielletty toiminta

Alla oleva luettelo sisältää esimerkkejä Palvelussa kielletyistä toiminnoista:

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun lain, näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen käyttäjä vastaa HealthFOX Oy:tä, HealthFOX:n työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

Yksityisyys ja tietoturva

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi asianmukainen suoja ovat erittäin tärkeitä meille. Palvelussa voidaan tallettaa ja muuten käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. Nämä tiedot ovat salassapidettäviä ja niitä voidaan käsitellä ja käyttää vain ja ainoastaan näiden Ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti. Tietosuojaselosteestamme, joka ovat saatavissa osoitteesta www.healthfox.fi, löydät yksityiskohtaisen selostuksen siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, jotka muodostavat HealthFOXin asiakasrekisterin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista on määritelty miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Näistä tiedoista muodostuu potilastietoja koskeva HealthFOXin asiakasrekisteristä erillinen henkilörekisteri. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten käsittelemme potilastietoja, löydät Potilasrekisterin Tietosuojaselosteesta, joka koskee keskitetysti ylläpidettyä HealthFOX Oy:n ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien Terveydenhuollon Ammattilaisten potilasrekisteriä.

Käyttämällä Palvelua annat suostumuksesi ja hyväksyntäsi sinua ja Palvelun käyttöäsi koskevien henkilötietojen keräämiseen Tietosuojaperiaatteidemme, Potilasrekisterin tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti.

Kuten Potilasrekisterin Tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu, potilastietosi talletetaan keskitettyyn rekisteriin, jota pitävät suostumuksesi perusteella HealthFOX Oy –palvelu ja siellä toimivat keskitettyyn rekisterinpitoon osallistuvat ammatinharjoittajat yhteisesti. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi liittyvästi niitä voidaan suostumuksesi perusteella käyttää terveydenhuollon palvelussa siellä toimivien ammatinharjoittajien toimesta. Muille niitä luovutetaan vain lain perusteella tai sinun luvallasi. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut sinua koskevat tiedot kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Samoin sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto, tai peruuttaa antamasi suostumus tai rajata sitä.

Hyväksyt hoitoosi osallistuvien ammattihenkilöiden näkevän HealthFOX-Palvelussa olevat tiedot, mukaan lukien itse tekemäsi kirjaukset. Annat suostumuksesi tietojesi käyttöön hoitosuhteen niin edellyttäessä HealthFOXin yksikössä toimiville, hoitoosi osallistuville, HealthFOXin ylläpitämään keskitettyyn potilasrekisteriin liittyneille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Käyttäessäsi Palvelua muuten kuin työterveydessä, sallit sinua hoitavien henkilöiden näkevän hoitosuhteesi niin edellyttäessä sinusta työterveyden rekisteriin tai muutoin työterveyden asiakkaana mahdollisesti talletetut terveystiedot.

Sen lisäksi mitä Tietosuojaperiaatteissa säädetään, sitoudut olemaan antamatta meille vääriä henkilötietoja ja olemaan luomatta käyttäjätiliä jollekin toiselle kuin itsellesi. Ymmärrät ja hyväksyt, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Vastaat omien laitteidesi, järjestelmiesi, tunnustesi ja toimintasi asianmukaisesta tietoturvasta. Muistathan huolehtia Palveluun liittyvien tunnustesi asianmukaisesta suojaamisesta. Olet vastuussa kaikesta tunnuksillasi tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Vastuunrajoitus

Palvelun käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Palvelu tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” periaatteella.

Tietoja ja neuvoja, jotka Terveydenhuollon Ammattilaiset antavat sinulle Palvelun välityksellä, tulee soveltaa ainoastaan ohjeena, eikä lopullisena suosituksena tietyn toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta. Kaikissa tilanteissa HealthFOX Oy:n ja Terveydenhuollon Ammattilaisten vastuu on enintään pakottavan lainsäädännön mukainen. HealthFOX Oy, omistajamme, johtajamme, hallituksen jäsenet, työntekijät, edustajat, osakkaat, yhteistyökumppanimme, mainostajat tai konserniyhtiömme tai itsenäisinä ammatinharjoittajina palveluita tarjoavat Terveydenhuollon Ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin; vammat, henkilövahingot, kuolemantuottamukset, väärä diagnoosi, virheellinen tieto, väärä hoito, tietojen menetys, käytön menetys, ansionmenetys), jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palvelua, sisällöstä Palvelussa tai mistä tahansa sisällöstä ja/tai tiedosta, jonka olet Palvelun kautta saanut, riippumatta siitä, tiesimmekö tai olisiko meidän pitänyt tietää, että vahinko olisi mahdollinen. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan. HealthFOXin vastuu on kaikissa tapauksissa aina enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

Palvelu tarjotaan sovellusalustana, jonka kautta terveystietoa on saatavilla ja jonka palvelut tarjotaan sellaisenaan. Emme takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon tarkkuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, laadukkuutta, kattavuutta, sopivuutta tai luotettavuutta, emmekä Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä toimintaa. Emme vastaa Palvelussa olevan tai Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Sinua suositellaan konsultoimaan muita lähteitä vahvistaaksesi Palvelun kautta saadut tiedot. Konsultoi omaa lääkäriäsi tai terapeuttiasi koskien mielipiteiden tai suositusten soveltuvuutta oireesi tai terveydentilasi huomioon ottaen.

Huomioithan ne rajoitukset, jotka aiheutuvat siitä, että jos hoitotapahtumista puuttuu fyysinen terveystarkastus ja henkilökohtainen neuvominen. Älä korvaa suhdetta lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen Palvelusta saatavissa olevalla tiedolla.

Tiedostat ja hyväksyt, että HealthFOX Oy:llä tai Terveydenhuollon Ammattilaisilla ei ole vastuuta Palvelun käytön ja sen kautta saamasi neuvon perusteella tekemistäsi päätöksistä ja niiden seurauksista, kuten valinnastasi hakeutua tai olla hakeutumatta terveydenhuoltoon tai ottaa tai olla ottamatta tiettyä lääkettä sen tiedon perusteella, jota olet saanut Palvelun kautta. Sitoudut ottamaan yhteyttä lääkäriisi välittömästi mikäli vointisi muuttuu tai oireesi pahentuvat. Sinun on aina itse harkittava omalla vastuullasi, toteutatko henkilökohtaisen fyysisen vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen lääkärin tai terapeutin kanssa. Päätös ja vastuu tällaisen henkilökohtaisen palvelun samoin kuin yleisemmin HealthFOX-Palvelun käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan sinulla.

On tärkeää muistaa, että käyttäjän itse Palvelussa tallettamat tiedot eivät sellaisenaan välttämättä tule Terveydenhuollon Ammattilaisen tutkittavaksi, vaan tästä on aina erikseen sovittava palvelua tarjoavan Terveydenhuollon Ammattilaisen kanssa Konsultaatiossa, jolloin käyttäjän on itse varmistettava, että Terveydenhuollon Ammattilainen myös käsitteli sen tiedon, jonka käyttäjä halusi käsiteltävän. Käyttäjä vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa.

Palvelussa Konsultaatioita voivat tarjota sekä HealthFOXin työsuhteessa olevat työntekijät että itsenäiset ammatinharjoittajat. Itsenäiset ammatinharjoittajat eivät ole HealthFOXin työsuhteessa ja he voivat harjoittaa toimintaansa joko luonnollisena henkilönä tai yhtiön lukuun. Mitä näissä Ehdoissa on todettu ammatinharjoittajista, koskee myös tällaisia yhtiöitä, joiden palveluksessa ammatinharjoittajat ovat. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, HealthFOX Oy ei ole vastuussa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien Terveydenhuollon Ammattilaisten antamista neuvoista tai muun vastauksen sisällöstä. Ammatinharjoittaja ja HealthFOX toimivat erillisinä sopijaosapuolina asiakkaaseen ja potilaaseen nähden ja kumpikin vastaa omasta palvelustaan suoraan näille.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Ehtoja koskevat tai niistä johtuvat vaatimukset, kanteet tai riidat ratkaistaan Salon käräjäoikeudessa.

Kaikki vaatimukset ja erimielisyydet, jotka johtuvat itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan Terveydenhuollon Ammattilaisen tarjoamista palveluista tai jotka liittyvät niihin, ratkaistaan suoraan sinun ja kyseessä olevan Terveydenhuollon Ammattilaisen välillä. Potilasvahinkolain (585/1986, muutoksineen) määräyksiä sovelletaan siinä laajuudessa kuin ne asiaan soveltuvat. Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, sinulla on oikeus tehdä muistutus siitä terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kannella hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille niin kuin Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, muutoksineen) säädetään.

Yhteystiedot

Palvelun tarjoaa HealthFOX Oy (Y-tunnus 2634025-7). Jos sinulla on kysyttävää koskien näitä Ehtoja tai Palvelua, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@corefox.fi tai postitse HealthFOX Oy, Hämeenkyläntie 124, 24130 Salo, Finland. Ethän lähetä terveyttäsi koskevia tietoja tai muita arkaluonteisia tietoja sähköpostitse.

Voimassaolo ja irtisanominen

Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman ennakkoilmoitusta, sekä oikeuden lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi Palveluun ja/tai käyttäjätilisi. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen kaikki sellaiset näiden Ehtojen ehdot pysyvät voimassa, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta.