Asiakasrekisteriseloste

1 REKISTERIN PITÄJÄ

HealthFOX Oy (HealthFOX Oy harjoittaa myös toimintaa aputoiminimellään HealthFOX Ltd) Y-tunnus: 2634025-7. Hämeenkyläntie 124, 24130 Salo, Finland. info@healthfox.fi, www.healthfox.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jarmo Lähteenmäki, Hämeenkyläntie 124, 24130 Salo, Finland. Mobile +358 400 759 870. E-mail: jarmo.lahteenmaki@corefox.fi

3 REKISTERIN NIMI

HealthFOX Oy:n Asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on HealthFOX Oy:n tai sen tiloissa toimivan palveluntarjoajan ja asiakkaan asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Laadun varmistus, auditointi, prosessien kehittäminen, asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja HealthFOX Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.

Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse ja alaikäisen lapsen huoltaja.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa tiloissa.

Asiakastiedot tallennetaan HealthFOX Oy:n keskitettyyn asiakasrekisteriin asiakkaan kirjallisen suostumuksen perusteella.

ATK:lle tallennettuja tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain asiakastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.

Asiakastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

10 TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. Ennen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjälle.